Sammanfattande bakgrund som ledde fram till folkomröstningen

2019

24 mars: Demonstration mot besparingar

Demonstration ”Gör om gör rätt” arrangeras vid Gula paviljongen mot nedskärningar i skola och omsorg inför budgetbeslut i KF två dagar senare. Representant från HKSLOL deltar som talare.26 mars: (S) presenterar förslag på Högstadieby i centrum med 1000 elever

I en presskonferens meddelar (S) att de planerar för en högstadieby i centrum med drygt 1000 elever, vilket samtidigt innebär nedläggning av andra högstadieskolor, vilka anges dock inte. Planen är att högstadiebyn ska stå färdig inom 5 år.27 mars: Sju skolor och förskolor hotas av nedläggning

Förvaltningen presenterar förslag på nedläggning av 7 skolor och förskolor höstterminen samma år, nämligen förskolorna i Karlsvik, Jämtön och Ängesbyn, skolorna i Kyrkbyn, Vitå och Klöverträsk. Borgmästarskolan på Notviken föreslås stängas från hösten 2020.

Detta förslag presenteras dagen efter att KF antagit en tilläggsbudget med stora besparingar, utan att kommunledningen innan beslut redovisat planerna på dessa skolnedläggningar.Chock och protester

Medborgarna i de berörda områdena är chockade över nedläggningshoten som i de flesta fall ska genomföras inom bara några månader. Ilska också över att dessa nedläggningar blir ett ärende endast för BUN och inte KF. En ny våg av starka protester blossar upp i sociala medier, insändare etc. Vitådalen bjuder än en gång politikerna på bussafari, men ingen från majoritetspartierna (S) och (M) deltar.6 april: Stor demonstration ”Nu får det vara nog”

Stor demonstrationen för en levande landsbygd och ett slopande av Framtidens skola arrangeras av Jämtöbon Lothar Bellgardt vid Gula paviljongen.23 april: Stor demonstration

HKSLOL arrangerar ett stort demonstrationståg som sträcker sig från Gula paviljongen till Stadsparken. Samtidigt som demonstrationståget passerar håller KF möte i Stadshuset.24 april: Beslut om nedläggning av 6 skolor och förskolor

BUN fattar beslut om nedläggning av förskolorna i Karlsvik, Jämtön och Ängesbyn samt Kyrkbyskolan, Vitåskolan och Borgmästarskolan. Beslutet stöds av (S) och (M). Övriga partier i BUN ställer sig inte bakom förslaget och debatterar mot nedläggningarna. Förslaget att stänga Klöverträskskolan avslås då (M) röstar emot den delen av förslaget.

Beslutet överklagades av flera partier (C, L, Kd och Sjvp), av arbetsgruppen Rädda Vitåskolan samt av HKSLOL genom begäran av laglighetsprövning och begäran om att beslutet skulle inhiberas. Som grund för att BUN:s beslut skulle upphävas anfördes att beslutet var av principiell beskaffenhet och annars av större vikt för kommunen att beslutet borde ha fattats av KF.

Målet överlämnades av Förvaltningsrätten i Luleå till Umeå 2019-05-17. Förvaltningsrätten i Umeå avslog i beslut 2019-06-04 vårt yrkande om inhibition. Avslagsbeslutet överklagades till kammarrätten i Sundsvall som inte meddelade prövningstillstånd. Förvaltningsrätten i Umeå avgjorde målet i sak och avslog överklagandena av kommunens beslut genom dom 2019-10-07. Domen överklagades till kammarrätten i Sundsvall som i beslut 2019-12-18 inte beviljade prövningstillstånd. Endast arbetsgruppen för Rädda Vitåskolan överklagade till högsta domstolen.

Trots pågående rättslig process genomför kommunen nedläggningarna under sommaren.4 maj: Ny namninsamling för folkomröstning startar

HKSLOL startar ny namninsamling för en folkomröstning om Luleås skolstruktur.13 maj: Manifestation i Råneå kyrka mot skolnedläggningar

Råneå församling arrangerar en manifestation i en fullsatt kyrka och ber en bön om bevarande av Vitåskolan och Jämtögårdens förskola. Kyrkan blir fullsatt och flera talare och musiker medverkar.Sommaren: Tre förskolor och två skolor stängs

Enligt beslut stängs förskolorna i Karlsvik, Ängesbyn och Jämtön samt skolorna i Vitå och Kyrkbyn. Tömningen påbörjas, precis som i Svartöstan, trots att barn och personal finns kvar i lokalerna. Förstämning råder vid skolavslutningarna. Kraftiga reaktioner när lokalerna i Vitå och Jämtön töms av kommunen utan hänsyn till annan verksamhet då de även nyttjas av byarnas föreningar.19 juni: Nio skolor / förskolor i Sörbyarna hotas

Ett förslag på nedläggning av skolor och förskolor i Sörbyarna presenteras muntligt på BUN:smöte. Förslaget planeras att presenteras 10 september och att ett beslut tas av BUN 25 september.

Förslaget:

 • Skolorna i Alvik, Ersnäs och Klöverträsk läggs ned från hösten 2020 och barnen hänvisas till Antnässkolan, som då beräknas få 377 elever totalt jämfört med 143 vid skolstart i höst. Det innebär att Antnässkolan måste byggas ut.
 • Skolan i Måttsund läggs ned och barnen hänvisas till skolor på Bergnäset
 • Avanskolan stängs och barnen hänvisas till Bergnäset.
  I nästa steg kommer några av de lediga skollokalerna att byggas om till förskolor, det blir en koncentration till färre och större förskolor.
 • Förskolorna i Avan och Bälinge stängs och förskolebarnen erbjuds plats på Bergnäset. På Bergnäset byggs Mandaskolans lokaler om till förskola.
 • Förskolorna i Klöverträsk och Ersnäs stängs
 • Alviksskolan byggs om till förskola med fyra-sex avdelningar
 • Antnäs förskola har redan fem avdelningar
 • Måttsundsskolan byggs om till förskola med sex avdelningar.
  KULTURSKOLAN föreslås en neddragning av ramen med fem miljoner kronor. Det motsvarar tio tjänster

  Källa: Här är skolorna som kan stängas redan hösten 2020 samt kompletterande information från ledamöter i BUN.Sommaren: Oro och protester i Sörbyarna

Förslaget möts av oro och starka protester. Under juli och augusti arrangerar byborna i Måttsund, Ersnäs, Alvik och Avan stormöten med bla utfrågning av politiker och mobilisering av motstånd mot nedläggningsplanerna. Ledande politiker från (S) och (M) lyser med sin frånvaro. Facebook-grupper skapas i drabbade områden.27 augusti: Försening av förslag

Förvaltningen meddelar att förslaget på skolnedläggningar i Luleås sörbyar skjuts framåt i en månad till mitten av oktober då de inte hunnit få fram alla kalkyler.6 september: Måttsund och Alvik får frist

Förvaltningen meddelar att skolorna i Måttsund och Alvik ser ut att bli kvar tills vidare efter att kommunens egna beräkningar av kostnaden för att bygga om Antnässkolan visat sig bli dyrare än man tidigare trott. Hotet kvarstår mot skolorna i Ersnäs, Avan och Klöverträsk.6 september: Sparkravet på Kulturskolan avvärjs

(S) meddelar att de föreslår ett tilläggsanslag för Kulturskolan så att den ej berörs av besparingarna under 2020.9-13 september: Barn sittstrejkar vid Stadshuset

Barn från Ersnässkolan mf.l. sittstrejkar på Stadhusets trappa måndag-fredag. Stort mediaintresse, även i riksmedia.14 september: Stor demonstration

HKSLOL arrangerar en stor demonstration som samlar ca 2000 personer. Ett demonstrationståg ringlar sig från Gula paviljongen till Stadsparken.9 oktober: Förslag för Sörbyarna dras tillbaka

Förvaltningen meddelar att de inte lägger fram något förslag på förändrad skolstruktur för Sörbyarna p.g.a. för osäkra kalkyler och att effekten av effektiviseringen bara skulle bli marginell. Dock kvarstår hotet då förvaltningen fortfarande har uppdraget att titta på strukturförändringar för Sörbyarna med Antnäs som en s.k. nod.14 oktober: Namninsamling överlämnas till kommunen

HKSLOL överlämnar namninsamlingen till Luleå kommun med nära 9000 fysiska namnunderskrifter för en folkomröstning om Luleås skolstruktur.16 oktober: Bullfest

HKSLOL bjuder på Bullfest utanför BUF:s lokaler medan BUN AU sammanträder. Firar att förslaget om förändrad skolstruktur i Sörbyarna dragits tillbaka och att namninsamlingen om en folkomröstning är inlämnad.
2017 är ett år som framförallt präglas av konsekvenserna av beslutet Framtidens skola. I Sunderbyn pågår förberedelser för att stänga Kläppenskolan och flytta eleverna till Hemängsskolan, ett projekt som kantas av en hel del diskussioner. Problem med byggnationerna gör att flytten av Kläppens elever försenas och sker mitt i läsåret vid årsskiftet 2017/2018.Turbulens i kommunen – folkomröstningsfrågan fördröjs

Handläggningen av folkinitiativet fördröjs p.g.a. turbulensen inom kommunen med kommunchefen Mikael Lekfalks och kommunalrådet Niklas Nordströms plötsliga avgångar under oktober.November – december: Möten med kommunfullmäktiges presidium

Under november och december bjuds representanter för HKSLOL till totalt 3 möten med kommunfullmäktiges presidium med syftet att söka samsyn i hur frågeställningen vid en kommande folkomröstning lämpligen kan formuleras. Planen är att frågan om en folkomröstning ska behandlas i Kommunfullmäktige i februari.

HKSLOL överlämnar följande förslag på formulering av frågeställning:

Alternativ 1: Avbryt omedelbart nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor. Ta i stället fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. I planen ska de redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat och efterfrågat. 

Alternativ 2:  Fortsätt pågående nedläggningar och sammanslagningar som leder till färre och större skolor och förskolor.18 december: Kommunen godkänner ansökan att starta friförskola i Jämtön

BUN säger ja till att Vitådalens skola ekonomisk förening startar en friförskola i Jämtön där den kommunala förskolan lades ner sommaren 2019.