Insändare

  • Storskolor är inte för alla
  • Missvisande och världeladdat förslag på formulering till folkomröstning
  • Alamerande resultat av lärarenkät i Luleå! Stort missnöje med arbetsgivare och ledning!

STORSKOLOR ÄR INTE FÖR ALLA

I Hela Kommunen Ska Leva och Lära har vi sedan första början menat att vi i Luleå behöver en blandning av BÅDE större och mindre skolor. Vi menar inte att mindre skolor automatiskt, för alla barn, är det bästa, och inte heller motsatsen att större skolor, automatiskt, är dåligt för alla barn. Bilden är förstås mer komplex än så. Och redan innan Framtidens skola började genomföras fanns det i Luleå större skolor, som till exempel i Sunderbyn där Hemängsskolan hade cirka 300 elever och Kläppenskolan cirka 140. Därmed fanns också valmöjligheten för familjer att välja den större eller den mindre skolan, i närområdet. Man kunde även välja att bosätta sig på en mindre ord med närhet till en mindre skola.

Frågan man kan ställa sig är vad som var motivet till sammanslagningen i Sunderbyn och i övriga Luleå där inriktningen är att gå mot ENBART större skolor? Är det nödvändigt? Är det bättre för alla barn?

Det vi tycker oss ha sett sedan början då Framtidens skola introducerades är att förändringen motiverats mycket ur ledningsperspektiv. Det blir lättare för rektor att få ihop pusslet med tjänster, klasser etc. om alla är under samma tak. Det vi saknat är elevperspektivet. Det sägs många gånger att det är för barnens bästa, men med tanke på avsaknaden av risk- och konsekvensanalyser innan beslut, och att det finns starkt stöd i forskningen att yngre elever, elever med utländsk bakgrund och elever med särskilda behov gynnas av mindre skolor, är det svårt att se att det är något annat än en from förhoppning. Det finns även forskning som visar på att lång pendlingstid och att inte kunna cykla eller gå till skolan är faktorer som gör att barn presterar sämre i skolan.

Det vi samtidigt befarar är att man genom att skapa stora enheter på sikt kan minska lärartätheten, något som inte låter sig göras på mindre enheter. Det är vad vi misstänker är det egentliga motivet bakom hela förändringen av Luleås skolstruktur. Färre pedagoger per barn. Det förklarar varför argumentet från början sades vara den kommande lärarbristen och senare att det var för att spara pengar. Inget av dessa argument har annars någon som helst relevans, särskilt inte när vi ser att lokalkostnaderna skjuter i höjden med den nya skolstrukturen. Nej här handlar det sannolikt om att minska ner på personalen, den enskilt största kostnaden och samtidigt den resurs som saknas då färre väljer läraryrket. Vi ser redan nu att detta händer, och drabbar även elevhälsan.

Till sist. Ska Luleå kommun bli en attraktiv arbetsgivare för pedagoger i förskola och grundskola i en tid med skriande lärarbrist, behöver man lyssna på sina egna resurser i organisationen, de som står närmast barnen: lärarna. Den utveckling vi ser i Luleå går inte i takt med vad lärarna svarade i den förstudie som gjordes 2015 som underlag till Framtidens skola. Där framkommer bl.a. att lärarna önskar en variation av mindre och större skolor i stad och på landsbygd, att de inte vill ha för små och inte för stora enheter och hellre har mindre klasser än för många vuxna i klassrummet.

Vi vill därför att Luleå kommun omedelbart avbryter nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor och istället tar fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. I planen ska de redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat och efterfrågat.

Detta är vad 9 000 luleåbor skrivit under på att vi ska folkomrösta om.

/ Samordningsgruppen för Hela Kommunen Ska Leva och Lära, genom Pontus Johansson

MISSVISANDE OCH VÄRDELADDAT FÖRSLAG PÅ FORMULERING TILL FOLKOMRÖSTNING

Insändare från HKSLOL 8 juni

Det förslag som Socialdemokraterna lyfter fram som sitt alternativ (2) i den kommande folkomröstningen om Luleås skolstruktur, och som Moderaterna efter en U-sväng ställt sig bakom, saknar information om vad innebörden i svarsalternativet innebär. Vi kräver att detta ändras!

Vårt alternativ 1 i folkomröstningen är ”Avbryt omedelbart nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor. Ta i stället fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. I planen ska de redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat och efterfrågat. ”

Det är i enlighet med vad 9000 lulebor skrivit under och är tydligt med:

1. Vad som ska göras och på vilket sätt (ny utvecklingsplan)

2. Vad som inte ska göras (sluta lägga ned och slå samman skolor och förskolor i väntan på den nya utvecklingsplanen)

Socialdemokraternas förslag till alternativ 2 lyder ”Fortsätt ta ansvar för en jämlik och kvalitativ skola som utgår från Luleå kommuns långsiktiga vision och utvecklingsplan.” Detta alternativ innehåller ingen information om skolstrukturen, vilket folkomröstningen ska handla om! Istället hänvisar de till en vision och utvecklingsplan som handlar om allt möjligt annat. Än värre skandal är att de blandar in värdeladdade ord som ”kvalitativ” och ”jämlik” i sin formulering. Det är just för att försvara kvalitet och jämlikhet som vi bekämpar den nuvarande skolpolitiken.

Vi har helt enkelt olika syn på vad som ger kvalitet och jämlikhet. Men till skillnad från förslaget från S är vi inte så fräcka att vi skriver luleborna på näsan vad som ger skolan kvalitet och jämlikhet – det är det vi ska rösta om. S förslag är som att skriva valfloskler på valsedeln!

Vårt förslag till alternativ 2 i folkomröstning lyder ”Fortsätt planerade nedläggningar och sammanslagningar som leder till färre och större skolor och förskolor.” Det är en enkel beskrivning av nuvarande politiks inriktning vad gäller skolstrukturen, utan några värdeladdade ord åt varken det ena eller andra hållet.

Lenita Ericson har uttalat sig i Norrbottens kuriren om att hon är öppen för dialog med de andra partierna. Det som förvånar oss är att varken S- eller M-ledningen velat föra dialog med oss, alltså Hela Kommunen Ska Leva Och Lära, som står bakom folkinitiativet till folkomröstning.

Vi kräver att Socialdemokraterna tänker om och tänker efter, och att de tillsammans med Moderaterna släpper sitt missledande och värdeladdade förslag. Låt istället folkinitiativets förslag till fråga och svarsalternativ stå kvar, vilket är i linje med vad 9000 personer skrivit under på.

/ Samordningsgruppen för Hela Kommunen Ska Leva och Lära

ALARMERANDE RESULTAT AV LÄRARENKÄT I LULEÅ! STORT MISSNÖJE MED ARBETSGIVARE OCH LEDNING!

Lärarförbundet har just presenterat resultatet av en enkätundersökning som genomfördes 2019 bland deras yrkesverksamma medlemmar. Totalt 575 har svarat (varav ca 95% har Luleå kommun som arbetgivare), och den bild som framträder är skrämmande och mycket oroväckande!

Några exempel:
– Drygt 60 % anser att arbetsgivaren INTE är attraktiv, och endast 22 % anser att den är attraktiv
– På frågan om vad arbetsgivaren behöver göra för att vara eller bli en attraktiv arbetsgivare anger 27% att ”lyssna på professionen”
– 88 % anser att arbetsbelastningen är alldeles för hög
– 72 % svarar att den psykiska arbetsmiljön är dålig
– 39 % svarar att den fysiska arbetsmiljön är dålig (i både äldre och nyare lokaler)
– Mer än hälften känner att arbetsgivaren inte aktivt efterfrågar och lyssnar på deras åsikter kopplade till arbetsmiljö och arbetsbelastning

Enkäten visar även tydligt att lärarna ser betydligt fler fördelar än nackdelar med att arbeta på en liten enhet.

I bilderna nedan, som är hämtade från rapporten, visas även några exempel från lärarnas kommentarer i enkäten om att lyssna på professionen och att lägga ner projektet Framtidens skola.

VI VILL REKOMMEMDERA ALLA SOM ÄR INTRESSERADE AV SKOLAN I LULEÅ ATT LÄSA HELA RAPPORTEN! DEN INNEHÅLLER SKAKANDE LÄSNING MED MÅNGA FRISVAR DÄR LÄRARNA GER UTTRYCK FÖR HUR DE UPPLEVER SIN ARBETSSITUATION!

Så här kan vi inte ha det i skolan i Luleå! Det är dags att lyssna på lärarna och ta det de säger på allvar!

Här hittar du rapporten: https://www.lararforbundet.se/…/nu-ar-rapporten-fraan-enkat…